"අප ඔබගේ වටිනාකම සැමදා අගයන්නෙමු"
"We Know your worth and value it forever"

"உங்கள் மதிப்பு எங்களுக்குத் தெரியும் அதை நாம் எப்போதும் மதிக்கின்றோம்"

අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මකවන මෙම යාන්ත්‍රණය ඔබගේ ප්‍රශ්න සහ ගැටළු නිවසේ සිට හෝ සේවා ස්ථානයේ සිට ඉදිරිපත් කිරීමට පහසුකම් සපයා ඇත. ඔබගේ ගැටලුවට අදාළ විසදුම කාර්යක්ෂමව අන්තර්ජාලයෙන් හෝ දුරකතනය මගින් විමසීමට පහසුකම් සපයා ඇත.

This Online services offer the convenience service to submit your problem, suggestions with relevant details and system will be provided reliable solution as soon as possible to the public. You won't come for the results verification but your will provide that facility via Mobile or Internet.

இவ் நிகழ்நிலை சேவை உங்கள் பிரச்சினைகள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான வழங்குவதுடன் பொதுமக்களின் பிரச்சினைகளுக்குறிய நம்பகமான தீர்வினையும் விரைவாக வழங்கப்படும். முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள நீங்கள் வரவேண்டியதில்லை அதனை நாம் தொலைபேசியினூடு அல்லது இணையத்தளத்தினூடு வழங்குவதற்கான வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Login